Prezentacja
Demo
Automatyzacja

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest INFONET PROJEKT Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Bystrzańskiej 94, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532087889, REGON: 072177952, KRS: 0000323192, tel. 33 497 84 54, e-mail: asi@infonet-projekt.pl (dalej: „Administrator” lub „INFONET”).

 

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

W zakresie prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ:

  1. jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów prawa podatkowego, prawa o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, której jest Pani/Pan jej stroną.

Jeżeli wyraziła/-ł Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, to Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody również w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego (informowanie o promocjach, ofertach, aktualnościach, cennikach, a także o wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora) poprzez kontaktowanie się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu działań marketingowych produktów i usług, wpływających na rozpoznawalność przedsiębiorstwa, a także art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne.

 

Podstawą prawną jest również:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

 

 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np.: księgowość, dostawcy usług IT, bank, organy publiczne, producenci, dystrybutorzy, podwykonawcy, brokerzy ubezpieczeniowi, ubezpieczyciele, leasingodawcy, audytorzy, podmioty realizujące wysyłki, BHP, podmiot sprzątający, podmiot serwisujący system alarmowy, ochrona, osoby odwiedzające stronę WWW, a także podmioty związane z uczestnictwem Administratora w postępowaniach dot. zamówień publicznych, tj. w szczególności organy publiczne lub inne osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in. w zakresie udostępniania certyfikatów kompetencyjnych).

 

 1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/a danych.

 

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

 1. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ponadto, w każdym przypadku i w każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Infonet Projekt SA, zapraszamy do kontaktu z naszym Administratorem Systemów Informatycznych:

Adres e-mail: asi@infonet-projekt.pl

Adres pocztowy: Administrator Systemów Informatycznych, Infonet Projekt SA, ul. Bystrzańska 94, 43-300 Bielsko-Biała